Algemene voorwaarden

Artikel  1 -Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Trimsalon: de natuurlijke persoon, hierna te noemen de ondernemer – handelend onder de bedrijfsnaam Trimsalon Intratuin Veghel. – biedt als opdrachtnemer/ondernemer diensten aan op het gebied van verzorging van dieren.

Consument: is de opdrachtgever die met de ondernemer een overeenkomst van verzorging aangaat of wil aangaan.

Gastdier: het huisdier van de consument waarvoor een overeenkomst van verzorging wordt/ is gesloten.

Overeenkomst: dit is een overeenkomst tussen de ondernemer en consument. Hierbij verplicht zich de ondernemer het gastdier gedurende een bepaalde periode te verzorgen en te huisvesten tegen een door de consument te betalen prijs.

Verzorging: dit zijn verschillende werkzaamheden die door de ondernemer uitgevoerd worden ten behoeve van het uiterlijk van het gastdier.

Tijdelijk huisvesten: dit is de plek waar het gastdier in afwachting of gedurende de verzorging verblijft.

Reservering: de afspraak tussen de ondernemer en de consument van het tijdstip waarop de ondernemer het verzorgen van het gastdier op zich neemt tegen het op het moment van in ontvangst nemen van het dier geldende tarief.

Machtiging: dit is een schriftelijke verstrekte volmacht van de consument aan de ondernemer. Deze machtiging verplicht de ondernemer om voor rekening van de consument deskundige (veterinaire) hulp in te schakelen wanneer duidelijke symptomen zijn bij het gastdier die er op duiden dat het gastdier in gevaar is.

 

Artikel  2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, alle mededelingen en alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument (met betrekking tot het huisvesten bij trimsalon Trimsalon Intratuin Veghel.)

 

Artikel  3 – Het Aanbod

3.1.Elk aanbod van Trimsalon Trimsalon Intratuin Veghel is vrijblijvend. Trimsalon Trimsalon Intratuin Veghel is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.

3.2. Het aanbod wordt door de ondernemer mondeling of schriftelijk/ elektronisch uitgebracht.

3.3. Een aanbod van de ondernemer geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.

3.3. In het aanbod moeten in elk geval de volgende onderdelen in voor komen:

 • Het tijdstip van de behandeling;
 • De wijze van de betaling en zo ook een prijsindicatie (indien dat mogelijk is) van de behandeling;
 • De gevallen als de behandeling van het gastdier kan worden geweigerd;
 • De vermelding van de dierenkliniek/ dierenarts van het gastdier die de ondernemer zal inschakelen als de gezondheid en het welzijn van het gastdier dit vordert;
 • Het vermelden van het bestaan van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor de overeenkomst

 

Artikel  4 – De Overeenkomst

4.1. Door aanvaarding van het aanbod komt de overeenkomst tot stand.

4.2. De consument is met het maken van de overeenkomst automatisch akkoord met de algemenen voorwaarden.

4.3. De consument ontvangt mondeling of schriftelijk/ elektronische weg een bevestiging na totstandkoming van de overeenkomst.

4.4. De ondernemer is verplicht de overeenkomst uit te voeren conform de redelijke eisen die aan een bekwame vakgenoot mogen worden gesteld.

4.5. Trimsalon Intratuin Veghel behoudt zich het recht voor, om een overeenkomst te beëindigen.

4.6. Trimsalon Intratuin Veghel behoud zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en de tarieven zonder opgaaf te wijzigen.

4.7. Trimsalon Intratuin Veghel behoudt zich het recht voor, vanwege ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier en Trimsalon Intratuin Veghel bedreigen, de verzorging af te zeggen.

 

Artikel  5 -  De Prijs en de prijswijzigingen

5.1. In de gesloten overeenkomst wordt een prijsindicatie vastgelegd die de consument moet betalen. De prijs bevat de kosten van verzorging.

5.2. Op de overeengekomen prijs, zijn optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd van invloed.

5.3. De ondernemer is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.  

 

Artikel  6 – De Aanbetaling / Andere kosten

6.1. De ondernemer kan een aanbetaling vragen van € 10,00 per gastdier nadat de overeenkomst van verzorging tot stand is gekomen.

6.2. Extra kosten kunnen ontstaan als er na / tijdens de behandeling extra veel schoongemaakt moet worden - (5 euro extra).

6.3. Als de consument te laat komt voor een afspraak rekent de ondernemer gewoon de tijd vanaf wanneer de afspraak geplant staat.

 • dat betekend begint de afspraak om 08:30 uur maar de consument komt pas om 08:45 uur - dan moet de de ondernemer deze 15 minuten erbij rekenen.

Artikel  7 -  De Betaling

7.1.  Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van het nog openstaande bedrag, onder aftrek van een eventueel gedane aanbetaling, plaats in contanten direct bij beëindiging van de overeenkomst tot verzorging. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

7.2. Indien de betaling middels overboeking (ook via betaalverzoek) is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen.

7.3. Van de ondernemer ontvangt de consument een bewijs van betaling als de consument dat wenst. De consument dient dit aan te geven bij de ondernemer.

 • Ook als de consument een factuur wenst dient hij dit bij de ondernemer aan te geven.

7.4. Bij Trimsalon Intratuin Veghel is het niet mogelijk om te pinnen. De consument kan contant betalen of via een QR-code (betaalverzoek).

 

Artikel  8 – Niet tijdige betaling

8.1. Wanneer de consument niet betaalt conform het gestelde in artikel 7 van deze overeenkomst, kan teruggave van het gastdier worden geweigerd totdat de consument aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Kosten komen geheel voor de rekening van de consument, welke voortvloeien uit het tijdelijk huisvesten van het gastdier.

8.2. Het kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. Deze kosten zijn onderworpen aan wettelijke grenzen. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan.

 • Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

 

Artikel  9 – De Annuleringsregeling

9.1. De volgende betalingsverplichtingen gelden bij annulering door de consument:

 • Geen betalingsverplichting bij annulering tot 48 uur vóór het ingaan van de overeenkomst.
 • 50 euro bij annulering tussen 48 uur vóór het ingaan van de overeenkomst.
 • 70 euro bij annulering minder dan 24 uur vóór het ingaan van de overeenkomst.

 

Artikel  10 – Rechten en Plichten van de ondernemer

10.1. De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten overeenkomst van verzorging, deze dienst te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.

10.2. De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van de uitvoering van de verzorging van het gastdier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd.

10.3. De ondernemer verplicht zich om het te behandelen gastdier op het daartoe afgesproken tijdstip gereed te hebben voor afhalen behalve als er sprake is van overmacht. Hieronder worden verstaan zodanige feiten, welke liggen buiten de macht van de ondernemer, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.

 

Artikel  11 – Verantwoordelijkheden en plichten van de consument

11.1. Uiterlijk bij het afleveren van het gastdier moet de consument bij de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor een goede en verantwoorde verzorging van het gastdier.

11.2. De consument is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij dit de consument niet is toe te rekenen.

 

Artikel  12 – Aansprakelijkheid

12.1. De consument blijft gedurende de overeenkomst met Trimsalon Intratuin Veghel zelf aansprakelijk voor het dier/ de dieren.

12.2.  Indien het huisdier als direct gevolg van de behandeling door de ondernemer komt te overlijden, is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot ten hoogste de aanschafwaarde van het betreffende huisdier.

12.3. De trimsalon is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade ten gevolge van b.v. vervilting door nalatigheid in de vachtverzorging thuis, overlijden door ouderdom of andere medische oorzaak.

12.4. In het geval van onvoorziene omstandigheden zal de ondernemer de consument of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

12.5. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.

12.6. De aansprakelijkheid van de ondernemer zal nimmer verder strekken dan het bedrag dat de door de ondernemer daartoe eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert.

12.7. De ondernemer is tegenover de consument niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de consument in de trimsalon achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier.

 

Artikel  13 – Klachten

13.1. 1. De opdrachtgever is op het moment van afhalen van zijn huisdier gehouden te onderzoeken of de ondernemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en hiervan terstond mededeling te doen aan de ondernemer. Indien dit onder de gegeven omstandigheden onmogelijk is, dan wel in het geval dat het gebrek op het moment van afhalen onzichtbaar was, is de opdrachtgever gehouden binnen 24 uur na afhalen van zijn huisdier, van een klacht schriftelijk mededeling te doen aan de ondernemer.

13.2. Als de consument niet tijdig zijn klacht indient kan het tot het gevolg komen dat de consument zijn rechten verliest.

 

Artikel  14 – Garantie

14.1 De garantie op de geleverde dienst beperkt zich tot het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

 

Artikel  15 – Slotbepalingen 

15.1. Op elke overeenkomst tussen Trimsalon Intratuin Veghel en de consument is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Tussen de ondernemer en de consument moeten individuele afwijkingen schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd.